Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30

posiada 3 oddziały:

2-3 latki   - NAUCZYCIEL p. Anna Ruta,  opiekunki - p. Katarzyna Zioła i p. Aneta Fons         

4 latki      - NAUCZYCIEL p. Ewa Deresz         opiekunka - p. Sandra Kuczkowska

5-6 latki   - NAUCZYCIEL p. Monika Jasińska      opiekunka - p. Małgorzata Sierpińska


Zapraszamy na naszą stronę na portalu Facebook


www.facebook.com/first.steps.dslek - strona publiczna  

www.facebook.com/przedszkole.angielski.pila - strona dla Rodziców


Program dydaktyczny


Nasze 3 sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt multimedialny zapewniający dzieciom naukę na najwyższym poziomie


Przedszkola First Steps in English zapewnia dzieciom bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, uwzględniając poszczególne etapy rozwoju dziecka, oraz wykorzystując jego wrodzony potencjał językowy.
Program Przedszkola zgodny jest z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Z dniem 30 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.) W naszym przedszkolu wykorzystujemy zarówno tradycyjne jak i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in


  • autorski program nauki języka angielskiego,  metody nauki czytania - Domana, oraz metodę sylabową,  metody nauki logicznego myślenia i podstaw matematyki, gry w szachy, elementy metody „Ruch rozwijający” – W. Sherborne, oraz gimnastyki aktywizującej pracę obu półkul mózgowych – gimnastyka Dennisona,  metodę poprawnego i swobodnego kreślenia liter w liniaturze - techniką Marty Bogdanowicz;

    Treść programu obejmuje następujące obszary:

Edukacja językowa – język angielski
W naszej placówce język angielski towarzyszy dzieciom przez wiele godzin w ciągu dnia, począwszy od zajęć przedpołudniowych w bloku anglojęzycznym, po zajęcia gimnastyczne, plastyczne i tematyczne (kierunkowe). Wychowawczynie zwracają się do dzieci zarówno w języku polski, jak i w języku angielskim, w zależności od charakteru przeprowadzanych zajęć. W nauce języka obcego kładziemy nacisk na systematyczność i atrakcyjną dla dzieci formę aktywności językowej. Naszym celem jest osłuchanie dzieci z językiem angielskim i stworzenie naturalnych warunków do jego stosowania.  Dzieci uczą się języka angielskiego na bazie poznawanych piosenek i wierszyków. Poznają i uczą się opowiadać krótkie historyjki multimedialne, a następnie przygotowywane są do odegrania scenek w języku angielskim. Program nauczania w pełni uwzględnia indywidualne predyspozycje każdego dziecka, zapewniając mu optymalny czas na nabycie umiejętności językowych.
Język polski
Dzieci mają również zajęcia  w języku polskim. Są to zajęcia profilowane: zajęcia logopedyczne, matematyczne, oraz zajęcia wg podstawy programowej, realizowanej różnymi technikami i metodami, w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszego startu w edukacji szkolnej.


Profilaktyka logopedyczna
Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie. W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy u dzieci poprzez atrakcyjne dla nich zabawy, oraz kształtujemy poprawne nawyki związane z procesem mówienia.  Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń, przynoszących najlepsze efekty.
Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:
•    oddechowe,  narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego), słuchowe, artykulacyjne i rozwijające mowę,  logorytmiczne.


Edukacja matematyczna
Edukacja matematyczna odbywa się w naszej placówce zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  Obydwa programy łączą się tak, by dzieci potrafiły zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami  również w drugim języku. W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze jest przygotowanie ich do dalszych, szkolnych, matematycznych wyzwań. Dążymy do tego, żeby dzieci zaprzyjaźniły się z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały  wysiłek intelektualny. Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych, oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, po sprawne liczenie w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki), rozwiązywania zadań z treścią, poznawanie zagadnień matematyczno- fizycznych na bazie eksperymentów;

Szachy
Zajęcia prowadzone są w grupie dzieci starszych. Główne cele zajęć szachowych:    koncentracja uwagi,  umiejętność myślenia strategicznego, ćwiczenia wyobraźni przestrzennej i ćwiczenia logicznego myślenia.

Edukacja przyrodnicza
Celem edukacji przyrodniczej jest przybliżenie dziecku świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie. Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody  oraz inspiruje do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:
•    obserwacja zjawisk przyrodniczych,  prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, doświadczenia i eksperymenty, organizowanie w salach kącików przyrody - prace hodowlane i pielęgnacyjne,  gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym, pobudzenie wrażliwości ekologicznej.

Edukacja artystyczna
Realizując program edukacji artystycznej zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu i pobudzaniu wyobraźni dzieci, kształtowaniu ich inwencji twórczej i sprawności manualnej, oraz umiejętności wyrażania własnych uczuć poprzez prace plastyczne. Rozbudzenie w dzieciach zainteresowania sztukami plastycznymi osiągamy poprzez zapoznawanie ich z różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego.

Edukacja muzyczna
Dzieci z każdej grupy wiekowej uczestniczą w zajęciach rytmiki przy akompaniamencie pianina lub keyboardu. Dzieci uczą się 
rozpoznawać rytmy,   uczą się piosenek i układów tanecznych,   każda z grup ma do dyspozycji zestawy instrumentów muzycznych.                                            

Edukacja zdrowotna 
Podstawą edukacji zdrowotnej w naszym Przedszkolu  jest poszerzanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie, oraz promowanie zdrowego stylu życia. W ramach pro-zdrowotnych form aktywności dzieci uczestniczą w:
•    zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu – w naszym dużym, pięknym ogrodzie,  zajęciach sportowych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach z elementami rytmiki i tańca;  oraz w działaniach mających na celu kształtowanie odpowiednich nawyków higienicznych i podnoszeniu wiedzy dzieci na temat sposobów zapobiegania chorobom;

Program wychowania w Przedszkolu First Steps in English  łączy w sobie kształtowanie poczucia przynależności społecznej, prawidłowych postaw, norm i wartości moralnych. Poprzez konsekwentne wyznaczanie dzieciom granic i pokazywanie prawidłowych wzorców, kształcimy umiejętność moralnej oceny sytuacji i postępowania. Uczymy, jak wyrażać pozytywne i negatywne emocje.
Do najistotniejszych elementów programu należą:
•    wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci,  
•    otwartość w wyrażaniu uczuć, radzenie sobie z emocjami negatywnymi,
•    przestrzeganie zasad życia społecznego, komunikacji i współpracy,
•    wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka i utrwalania pozytywnych nawyków.